04.04.2006
Sprawa nr 10/2006/RZP
 
 
NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM
(usługa)
 
 
I. Zamawiający:
Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
tel. (032) 618 52 02; fax. (032) 615 08 62
 
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Negocjacje z ogłoszeniem (na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
III. Przedmiot zamówienia:
Nazwa nadana przez Zamawiającego:
Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni oraz utrzymania czystości
w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych
i przemysłowych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”
Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 74.72.00.00-2, 93.90.00.00-7
IV. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
 
V. Opis/ przedmiot zamówienia
Sprzątanie łaźni górniczych, usługi łaźni, utrzymanie czystości wokół budynków łaźni,
w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojść do budynków, utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i przemysłowych,
zbieranie i załadunek do kontenerów odpadów komunalnych.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Kompleksowa obsługa łaźni :
1.Sprzątanie łaźni 4 razy na dobę w dni robocze i 2 razy na dobę w dni wolne od pracy,
- Utrzymanie drożności pionów kanalizacyjnych wraz z przetykaniem kratek ściekowych wewnątrz pomieszczeń wg potrzeb,
- Naprawa instalacji wod.kan.(wymiana uszczelek, grzybków, itp.),
- Bieżąca naprawa i konserwacja haków, linek, prowadzenie ewidencji haków i szafek,
- Utrzymanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych i wyposażenia w środki czystości
( papier toaletowy, mydło)
- Utrzymanie w czystości powierzchni zmywalnych ścian (lamperii) wg potrzeb.
- Mycie lamp oświetleniowych w obecności elektryka,
- Mycie okien i drzwi,
- Wynoszenie śmieci do kontenera,
- Zapewnienie stałego dostępu pracownikom do zasypki przeciwgrzybicznej,
- Dozorowanie mienia pracowników pozostawionego w łaźni przez 24 godz. na dobę wraz
z ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za to mienie,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja(wiosna-jesień i wg. potrzeb).
2. Obsługa łazienek gościnnych:
Pomieszczenia:
a) łazienki gościnne
b) łazienki dyrekcji
c) łazienki dozoru wyższego
d) magazyn sortów dla gości
Zakres prac:
- wydawanie ubrań roboczych, środków czystości dla gości
- zbieranie ubrań brudnych do prania
- mycie gumofilców, kasków, lasek górniczych
- uzupełnienie kąpielisk w środki czystości ( mydło, ręczniki )
- utrzymanie w czystości łazienek
- zapewnienie i wydawanie wody mineralnej.
3. Gotowanie kawy.
4. Utrzymanie czystości wokół budynków łaźni, w okresie zimowym odśnieżanie i
posypywanie piaskiem dojść do budynków.
 
Miejsca świadczenia usługi:
Zakład Górniczy Janina w Libiążu
-Łaźnia wraz z pomostem do lampowni - pow. 5270 m2
-Gotowanie kawy - 150 litrów na dobę w dni robocze i świąteczne.

Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie
Rejon Piłsudzki
-Łaźnia - pow. 5199,40 m2
-Gotowanie kawy - 400 l na dobę w dni robocze
- 100 l na dobę w dni świąteczne
Rejon Sobieski
-Łaźnia - pow. 5279,85 m2
-Gotowanie kawy -300 l na dobę w dni robocze
-100 l na dobę w dni świąteczne
II. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych
i przemysłowych.
1. Zakres i częstotliwość prac w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń biurowych:
- zamiatanie i zmywanie podłóg w pomieszczeniach biurowych - 1 x dobę,
- zamiatanie i zmywanie korytarzy, schodów, holi w budynkach cechowni - 2 x dobę, po wyjeździe
zm. I i IV,
- odkurzanie dywanów i chodników w pomieszczeniach biurowych - 1 x dobę,
- odkurzanie i czyszczenie mebli i innych przedmiotów będących na wyposażeniu biur
- 1 x dobę,
- codzienne utrzymanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych i wyposażenie w środki
czystości wg potrzeb,
- utrzymanie czystości powierzchni zmywalnych ścian, boazerii, okładzin, lamperii
w pomieszczeniach biurowych wg potrzeb,
- pastowanie posadzek w budynkach biurowych – 1 x w tygodniu,
- mycie drzwi 1 x w tygodniu,
- mycie okien i żaluzji – min. 1 x na kwartał,
- zdejmowanie brudnych, pranie i zakładanie czystych firanek, zasłon, obrusów, serwet
w pomieszczeniach biurowych - min. 1 x na kwartał,
- wynoszenie śmieci do kontenerów - 1x dobę,
- mycie lamp oświetleniowych w obecności elektryka,
- naprawa instalacji wod.-kan. (wymiana uszczelek, grzybków),
- udrażnianie pionów kanalizacyjnych, przetykanie kratek ściekowych wewnątrz
pomieszczeń sprzątanych,
- utrzymanie czystości schodów zewnętrznych wejściowych,
- utrzymanie czystości wokół budynków, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem dojść
do budynków,
- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja(wiosna-jesień i wg. potrzeb).
2. Utrzymanie czystości pomostów dojściowych – 2 x dobę – po II i IV zmianie.
3. Utrzymanie czystości Sali narad (Rejon Piłsudski) – wg potrzeb.
4. Opróżnianie koszy z terenu Zamawiającego, segregacja i załadunek odpadów komunalnych
do wskazanych kontenerów oraz utrzymanie czystości ternu wokół koszy i kontenerów.
 
Rejon Centrum:
Budynki
Powierzchnia
[m2]
Budynek Zarządu
Budynek Księgowości
Budynek Centrali telefonicznej
1 206,00
562,50
1 049,60
Łącznie
2 818,10

Zakład Górniczy Janina w Libiążu:
Budynek/pomieszczenie
Powierzchnia
[m2]
Cechownia + piwnica i skarbiec
Budynek Administracyjny + piwnice
Budynek Dyrekcji
Budynek Laboratorium
Budynek Stacji Ratownictwa Górniczego
Sala szkoleń (sztolnia)
Pomieszczenie biurowe – budynek łaźni
Punkt Opatrunkowy – budynek łaźnia
Pomieszczenie biurowe - Magazyn
Pomieszczenie biurowe- Budynek Dział Elektryczny
Pomieszczenie biurowe- Zakład Przeróbki Mechanicznej
Pomieszczenie wartowni
 
2 014,82
719,03
1 223,95
309,92
486,44
114,00
58,85
33,60
46,00
100,80
230,00
34,75
Łącznie
5 372,16

Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie:
Budynek/pomieszczenie
Powierzchnia
[m2]
Budynek Laboratorium
Pomieszczenia biurowe i administracyjne Rejon Piłsudski
Pomieszczenia biurowe w budynku „Unirem” Rejon Piłsudski
Pomosty dojściowe do szybów Piłsudski
Sala narad- Rejon Piłsudski
Pomieszczenia biurowe i administracyjne Rejon Sobieski
Pomosty dojściowe do szybów Sobieski
Budynek wartowni – Rejon Sobieski
Budynek łaźni – pomieszczenie monitoringu-R.Sobieski
Brama towarowa- Rejon Piłsudski
Budynek Administracyjny-wejscie osobowe PS-4
354,00
2 332,03
301,50
447,56
786,56
3 964,23
1 568,24
47,90
17,00
35,00
12,00
Łącznie
9 866,02
 
VI. Miejsce świadczenia usługi
Zakład Górniczy Janina w Libiążu, Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie (Rejon Piłsudski, Rejon Sobieski), budynki Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A w Jaworznie.
 
VII. Podział zamówienia na części: nie
 
VIII. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
IX. Całkowita wartość lub zakres zamówienia
Wartość zamówienia powyżej 400 000 euro
 
X. Wymagane wadia
1. Wadium w wysokości 83000,00 PLN wnoszone przed upływem terminu składania oferty ostatecznej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty wnoszone przed zawarciem umowy.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniężnej,
b) poręczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A. I O / Jaworzno, nr rachunku: 37 1240 1356 1111 0010 0676 2154, przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pozostałej akceptowanej formie należy składać w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej – pok. nr 6) w godz. 7:00 – 15:00, przed upływem terminu składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu postępowania oraz podać numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku dopuszczalnych formach, przy czym łączna wysokość wadium nie może być mniejsza, niż kwota określona przez Zamawiającego.
5. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
a) w formie pieniężnej – uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
b) inne akceptowane formy złożone w oryginale u Zamawiającego w budynku centrali telefonicznej przy ul. Grunwaldzkiej 37 w pokoju nr 6, przed upływem terminu składania ofert.
6. Nie wniesienie wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
 
XI. Główne warunki finansowania i płatności
Termin płatności faktur z tytułu realizacji zamówienia wynosi minimum 60 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego, w przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 
XII. Forma prawna jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców
Grupa wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia, musi przyjąć formę określoną
w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
XIII. Warunki uczestnictwa
Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje
i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe
i techniczne
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy którzy:
Status prawny - wymagania
1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 9.02.2004r.);
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie art.24 ust.2 ustawy Pzp.
3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp
7. Spełniają warunki art.23 ust. 2 ustawy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udział w postępowaniu.
 
Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagania
1. Osiągnęli w latach 2002-2004 średni przychód roczny w wysokości minimum
1 500 000,00 PLN
2. Posiadają środki finansowe (na podstawowym rachunku bankowym) lub zdolność
kredytową w wysokości minimum 450 000,00 PLN
3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na wartość minimum 450 000,00 PLN
Zdolność techniczna - wymagania
1. W okresie ostatnich 3 lat należycie zrealizowali zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN
2. Przeprowadzili wizje lokalną w miejscach świadczenia usługi.
3. Posiadają wszystkie narzędzia i urządzenia niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
4. Zatrudniają wystarczającą ilość pracowników (oszacowaną przez Zamawiającego na 80 osób) z odpowiednimi kwalifikacjami i innymi zaświadczeniami (jeśli takie są wymagane)
 
Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Spełnienie w/w warunków udziału Wykonawców w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów dołączonych do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. XIV ppkt. A, A1, B, C wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca nie zostanie zaproszony do dalszego udziału w postępowaniu gdy chociaż jeden
z w/w warunków nie zostanie spełniony i tym samym Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIV. WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A. Status prawny – wymagane dokumenty
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj.:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 ustawy Pzp będzie wymagane przy składaniu oferty ostatecznej.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wymagane jest posiadanie w rejestrze albo w zaświadczeniu wpisu odpowiedniego kodu PKD)
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt9ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A1. Status prawny- wymagane dokumenty (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
B. Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty
1. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 Ustawy o Rachunkowości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
W przypadku nie występowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.
2. Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Wymagana minimalna wartość zgodnie z punktem XIII niniejszego ogłoszenia).
3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (Wymagane minimalne ubezpieczenie na wartość zgodnie z punktem XIII niniejszego ogłoszenia)
C. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty
1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zamawiających) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wymagane jest należyte zrealizowanie zamówień (w tym minimum jedno wykonane w zakładach górniczych) podobnych do przedmiotu zamówienia (Świadczenie usług gospodarczych, utrzymania czystości w pomieszczeniach przemysłowych i biurowych ), o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN. Ponadto zastrzega się, iż przedłożone referencje muszą dotyczyć wykazanych usług oraz zawierać ocenę zrealizowanego zamówienia, nazwę i adres Odbiorcy usługi (Zamawiającego), nazwę i adres Wykonawcy, okres realizacji zamówienia, wartość zamówienia.
2. Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej w poszczególnych Zakładach Górniczych
i Rejonie Centrum, wydane przez Działy Administracyjno-Gospodarcze
Z.G. Janina, Z.G. Sobieski i Centrum (3 szt.) Kontakt;
Z.G. Janina-Ewa Pozzi, tel. 032 627 03 22,
Z.G. Sobieski-Krzysztof Pierzgalski, tel. 032 618 (53 39 lub 52 39)
Centrum-Bożena Łysak, tel. 032 618 56 05
3. Oświadczenie, że Wykonawca posiada w odpowiedniej ilości narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia (podciśnieniowe urządzenie do mycia, urządzenie do udrażniania kanalizacji, odkurzacz piorący, froterka itp.)
4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
XV. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. Wymaga się aby każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: złożył dokumenty opisane w pkt. XIV.A. lub w pkt XIV.A1.
2. Dokumenty opisane w punkcie XIV.B. i XIV.C. Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
3. Druk formularza oferty oraz oświadczenia składane są w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
XVI. Inne informacje
1. Dokumenty wymienione w pkt. XIV.A, XIV.A1, XIV.B, XIV.C. ogłoszenia należy dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kserokopii zawierającej klauzulę „za zgodność z oryginałem” i podpisanej przez wykonawcę zgodnie z reprezentacją.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, oświadczenia i informacje Wykonawcy, w formie pisemnej, podpisane zgodnie z reprezentacją, wraz z wymaganymi dokumentami, połączone w jedną całość, należy złożyć w jednym egzemplarzu, w kopercie opisanej następująco: „Negocjacje z ogłoszeniem –Świadczenie usług gospodarczych w zakresie kompleksowej obsługi łaźni oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych i przemysłowych Południowego Koncernu Węglowego S.A..”.
3. Wykonawca wydzieli dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W takim przypadku w/w dokumenty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) z dopiskiem: „poufne-tylko do wglądu przez komisję przetargową”. W przypadku braku powyższego Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne.
4. Wszystkie zapisane strony powinny być parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek
i ponumerowane kolejnymi numerami stron.
5. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski pod rygorem nieważności.
6. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XVII. Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia
 
XVIII. Kryteria wyboru ofert.
Cena - 100 %
 
XIX. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
do dnia 5.05.2006 r. do godz. 14.00
 
XX. Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Południowy Koncern Węglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Wydział Zamówień Publicznych (budynek zarządu, II piętro, pok. nr 27).
 
XXI. Liczba przedsiębiorców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert
Minimum 1 / maksimum 5
 
Jeśli liczba Wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięć, Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie pięciu Wykonawców, którzy wykażą się największą wartością łączną zrealizowanych należycie zamówień podobnych
do zakresu przedmiotu zamówienia w latach 2003, 2004, 2005.
XXII. Język, w którym należy sporządzać Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL - język polski
 
XXIII. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert
XXIV. Osoba upoważniona do kontaktów:
mgr Marcin Nowakowski - tel. (032) 618 52 02
XXV. Data wysłania ogłoszenia: 28.03.2006 r.
(do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych)
 
Sprawa przeniesiona do archiwum dnia 20.09.2006
 
Ustawienia plików cookies