21.02.2006

Sprawa nr 7/2006/RZPNEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM
(dostawa)


I. Zamawiający
Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
tel. (032) 618 50 00; fax (032) 616 44 76

II. Tryb udzielenia zamówienia
Negocjacje z ogłoszeniem (na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

III. Przedmiot zamówienia
Nazwa nadana przez Zamawiającego:
„Dostawa przenośników taśmowych wraz z zasilaniem elektrycznym
i automatyką, bez taśmy i trasy”.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 29.22.17.20-7

IV. Termin realizacji zamówienia
od 01.06.2006 r. do 30.09.2006 r.
w tym:
Pakiet I - od 01.06.2006 r do 30.06.2006 r.
Pakiet II - od 10.08.2006 r do 30.09.2006 r.

V. Opis/ przedmiot zamówienia

 1. Dostawa do magazynów Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu przenośników taśmowych wraz z zasilaniem elektrycznym i automatyką, bez taśmy i trasy.
 2. Dostawa przedmiotu zamówienia do magazynów Zamawiającego w ZG Sobieski
  w Jaworznie, ul. Sulińskiego 2 i w ZG Janina w Libiążu, ul. Górnicza 23, środkami transportu i na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściowa rozumie się ofertę na dostawę pełnego zakresu towaru przypisanego do poszczególnego pakietu.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Pakiet I 
  Wymagany termin realizacji dostawy przenośników: do 30 czerwca 2006 r.
  Dostawa do magazynu Zakładu Górniczego JANINA w Libiążu, 4 szt. przenośników taśmowych wraz z zasilaniem elektrycznym i automatyką, bez taśmy i trasy o następującej konfiguracji i parametrach użytkowo technicznych:

  5.1. Przenośniki nr I – IV
  5.1.1. Parametry:
  a) Prędkość taśmy - od 3,1 do 3,2 m/s
  b) Szerokość taśmy - 1 200 mm
  5.1.2. Podzespoły składowe:
  5.1.2.1. Kompletny. wysięgnik - długość ok. 6 m, bęben ogumowany, wraz z krążnikami gładkimi w wersji wzmocnionej o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin.
  5.1.2.2. Kompletny napęd, zabudowany na ramie, o mocy 2 x 250 kW, o zwartej konstrukcji i gabarytach nie przekraczających szerokośćmax – 2900 mm, wysokośćmax – 1600 mm (bez ramy) w skład którego wchodzą:
  5.1.2.2.1. dwie jednostki napędowe wyposażone w:
  a) przekładnie,
  b) silniki elektryczne kołnierzowo-łapowe jednobiegowe typu SGPL 355-L4 o mocy 250 kW zasilane napięciem 1000 V prądu przemiennego,
  c) hamulce tarczowe,
  d) urządzenia blokady powrotu (dla każdej jednostki napędowej),
  5.1.2.2.2. bębny napędowe z okładziną gumową antypoślizgową,
  5.1.2.2.3. zamknięty układ chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poż.,
  5.1.2.3. Pętlicowy zasobnik taśmy długości odpowiednio dla przenośników I-IV: 30m, 30m, 70m, 70m,
  5.1.2.4. Stacja napinająca (składająca się z kołowrotu pomocniczego oraz zespołu napinania hydraulicznego wraz z agregatem zasilającym),
  5.1.2.5. Kompletna stacja zwrotna z zasypem długość minimum 8 m, konstrukcji niskiej o wysokości max 1800 mm, z osłonami, krążnikami nadawowymi pierścieniowymi o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin i kompletem zgarniaczy.
  5.1.2.6. Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów typu SAGA.
  5.1.2.7. Bębny ogumowane stosowane dla stacji zwrotnej, wysięgnika i pętlicy powinny być zamienne o tej samej średnicy.
  5.1.3. Wyposażenie elektryczne dla każdego przenośnika w postaci:
  a) 1 szt. stacji transformatorowej ognioszczelnej MAR 630/6 /1 PM (małogabarytowa);
  b) 1 szt. rozrusznik EH-KK-A1 z układem separacyjno-sterowniczym;
  c) 1 kpl. sytemu automatyki ELSAP-05 wraz z urządzeniem transmisyjnym i urządzeniem zapewniającym pełną wizualizację na powierzchni przenośników o długościach dla przenośników nr I-IV, odpowiednio: 325 m, 310m, 600m, 600m. Realizacja zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem na dole i uruchomieniem systemu automatyki;
  d) 2 szt.- Wyłącznik Stycznikowy Ognioszczelny WSO - 40.1R (1kV/ 0,5kV);
  e) 1 szt. transformator ZTO – 4;
  f) 1 szt. transformator ZTO - 2X2;
  g) Czujnik przepływu NURT 1A - 8 szt. - łącznie dla przenośników I-IV;
  h) Lampy OLR1-36 - 40 szt. - łącznie dla przenośników I-IV;
  i) komplet kabli i przewodów zasilających - dla całego zadania (Przenośniki I-IV):
  1. Kabel YHKGYekFtyn 6kV 3x1202 - 400 mb;
  2. OnGcekż - G06,1kV 3x70+35+6x4 - 400 mb;
  3. OnGcekż - G06,1kV 3x95+35+6x4 - 400 mb;
  4. Kabel YnoGYek 06/1kV 3x10+10+6 - 400 mb;
  5. Kabel YnoGYek 3x4+4+4 - 200 mb;
  6. Kabel YnMKGSYkon 300/500V 2x1,5+1,5 – 400 mb;
  j) dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośników I – IV wraz z opinią odpowiedniej jednostki w celu stwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami.
  5.2. Wyprawka dla przenośników I-IV (łącznie), składająca się części zamiennych
  i podzespołów w postaci:
  a) bęben ogumowany stosowany dla stacji zwrotnej, wysięgnika i pętlicy – 3 szt.
  b) bęben napędowy z okładziną gumową – 2 szt.
  c) przekładnia - 2 szt.
  d) silnik elektryczny - 2 szt.
  e) zespół czujników progowych do ZNH - 2 kpl.
  f) wyłącznik stycznikowy EH-KK-A5 - 1 szt.
  g) sygnalizator głośnomówiący wyłączający typu SGW-01/2 – 4 szt.
  h) zasilacz sieciowy iskrobezpieczny typu ZSI-94/1 - 1 szt.
  i) nagrywarka typu UPR-01 dla systemu ELSAP,
  j) czujnik ruchu CRI-97/1 - 4 szt.
  k) iskrobezpieczna skrzynka rozgałęźna typu ISR-94/1 28/6 - 4 szt.
  l) siłownik do zespołu napinania hydraulicznego – 1 szt.
  m) urządzenie blokady powrotu typu BSD – 2 szt.
  n) koło linowe wózka pętlicy – 2 szt.
  o) komplet rolek prowadzących wózek,
  p) tarcza hamulcowa z kompletem szczęk i agregatem zasilającym,
  q) części zamienne do zamkniętego układu chłodzenia (pompa obiegowa z wymiennikiem ciepła) – 1 kpl.
  5.3. Gwarancja i serwis przenośników taśmowych nr I-IV:
  a) Okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty uruchomienia u Zamawiającego.
  b) Zapewnienie dostaw części zamiennych i świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia przez cały okres gwarancji przenośnika z dyspozycyjnością 24 godz./ dobę,
  c) Działania serwisowe muszą być podjęte w ciągu 2-ch godzin od powiadomienia, a wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów winna nastąpić w ciągu 8 godz. od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem,
  d) Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną Umowę serwisową,
  5.4. Inne wymagania.
  5.4.1. Wyroby wyposażenia elektrycznego będące przedmiotem zamówienia muszą:
  5.4.1.1. spełniać wymogi obowiązujących przepisów tj.:
  a) Ustawy z dnia 04.02.1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz .U. nr 27 poz.96 wraz z późniejszymi zmianami) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
  b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 z dnia 2.09.2002 r.),
  c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99 poz.1003 z dnia 1 maja 2004 r.)
  5.4.1.2. być dopuszczone do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;
  a) wyroby na napięcie powyżej 1 kV określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. 99 poz. 1003) powinny posiadać kopię dopuszczenia Prezesa WUG do stosowania w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
  b) wyroby na napięcie do 1 kV powinny:
  • posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach wydobywajacych węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
  lub
  • spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. nr 143 poz.1393 z dnia 14 sierpnia 2003 r.) potwierdzone deklaracją zgodności WE.
  5.4.2. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dla każdego przenośnika dostarczy
  a) deklarację zgodności WE,
  b) świadectwo jakości wyrobu,
  c) instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG - 3 szt.
  d) protokół kontroli ostatecznej (dotyczy silników),
  e) zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
  f) wykaz części szybkozużywających się,
  g) katalog części zamiennych,
  h) karty gwarancyjne.

  Pakiet II 
  Wymagany termin realizacji dostawy przenośników: do 30 września 2006 r.
  Dostawa do magazynu Zakładu Górniczego SOBIESKI w Jaworznie, 3 szt. przenośników taśmowych wraz z zasilaniem elektrycznym i automatyką, bez taśmy i trasy o następującej konfiguracji i parametrach użytkowo technicznych:
  5.5. Przenośnik nr V
  5.5.1. Szerokość taśmy - 1400 mm
  5.5.2. Podzespoły składowe:
  5.5.2.1. Kompletny wysięgnik (długość ok. 6 m , bęben ogumowany średnicy 800 mm, wraz z krążnikami gładkimi w wersji wzmocnionej o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin i regulowanym przesypem w dwóch płaszczyznach),
  5.5.2.2. Kompletny napęd 2 x 160 kW, w skład którego wchodzą:
  5.5.2.2.1. dwie jednostki napędowe wyposażone w:
  a) przekładnie typu K1SH 450N o przełożeniu i = 24,375 ( połączenie przekładni z bębnem napędowym za pomocą pierścieni zaciskowych STÜWE usytuowanych od strony zewnętrznej napędu);
  b) silniki elektryczne typu SGPL 315 S-4 160 kW 1000V;
  c) sprzęgła hydrodynamiczne VOITH 562 TVVSC o stałym napełnieniu;
  d) hamulce hydrauliczne tarczowe na każdej jednostce napędowej z zasilaczem hydraulicznym typu AZRH-5.3.;
  e) urządzenia blokady powrotu typu BSD (dla każdej jednostki napędowej),
  5.5.2.2.2. bębny napędowe z okładziną gumowo-ceramiczną o średnicy 1000 mm (wymiar bez okładziny),
  5.5.2.2.3. zamknięty układ chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poż.
  5.5.2.3. pętlicowy zasobnik taśmy długości 20 m z krążnikami gładkimi w wersji wzmocnionej o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin i bębnami ogumowanymi średnicy 800 mm;
  5.5.2.4. stacja napinająca (składająca się z kołowrotu pomocniczego oraz zespołu napinania hydraulicznego wraz z agregatem zasilającym);
  5.5.2.5. kompletna stacja zwrotna z zasypem długość minimum 8 m, osłonami, krążnikami nadawowymi pierścieniowymi o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin i kompletem zgarniaczy;
  5.5.2.6 urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów typu SAGA.
  5.5.3. Wyposażenie elektryczne:
  a) zestaw manewrowy EH-KK-A3 z układem separacyjno-sterowniczym oraz kontrolą przepływu wody;
  b) komplet automatyki taśmowej dla długości taśmociągu 80 mb, dostosowany do istniejącego układu wizualizacji pracy przenośnika na powierzchnię typu EH – APD,
  c) dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami.
  5.6. Przenośnik nr VI
  5.6.1. Szerokość taśmy - 1400 mm
  5.6.2. Podzespoły składowe:
  5.6.2.1. Kompletny wysięgnik (długość ok. 6 m , bęben ogumowany średnicy 800 mm, wraz z krążnikami gładkimi w wersji wzmocnionej o trwałości min 20 tys. roboczogodzin
  i przesypem skrętnym prawym regulowanym w dwóch płaszczyznach).
  5.6.2.2. Kompletny napęd 3 x 250 kW, w skład którego wchodzą:
  5.6.2.2.1. trzy jednostki napędowe wyposażone w:
  a) przekładnie typu K1SH 450N o przełożeniu i = 24,375 ( połączenie przekładni z bębnem napędowym za pomocą pierścieni zaciskowych STÜWE usytuowanych od strony zewnętrznej napędu);
  b) silniki elektryczne typu SGPL 355 L-4 250 kW 1000V;
  c) sprzęgła hydrodynamiczne VOITH 562 TVVSC o stałym napełnieniu;
  d) hamulce hydrauliczne tarczowe na każdej jednostce napędowej z zasilaczem hydraulicznym typu AZRH-5.3.;
  e) urządzenia blokady powrotu typu BSD (dla każdej jednostki napędowej);
  5.6.2.2.2. bębny napędowe z okładziną gumowo-ceramiczną o średnicy 1000 mm (wymiar bez okładziny);
  5.6.2.2.3. zamknięty układ chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poż.
  5.6.2.3. Pętlicowy zasobnik taśmy długości 50 m z krążnikami gładkimi w wersji wzmocnionej o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin i bębnami ogumowanymi średnicy 800 mm.
  5.6.2.4. Stacja napinająca (składająca się z kołowrotu pomocniczego oraz zespołu napinania hydraulicznego wraz z agregatem zasilającym).
  5.6.2.5. Kompletna stacja zwrotna z zasypem długości minimum 8 m, osłonami, krążnikami nadawowymi pierścieniowymi o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin
  i kompletem zgarniaczy.
  5.6.2.6. Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów typu SAGA.
  5.6.3. Wyposażenie elektryczne:
  a) zestaw manewrowy 3-odpływowy 2-torowe zasilanie EH-dGA3 z układem separacyjno – sterowniczym oraz kontrolą przepływu wody.,
  b) komplet automatyki taśmowej dla długości taśmociągu 1100 mb, dostosowany do istniejącego układu wizualizacji pracy przenośnika na powierzchnię typu EH – APD,
  c) dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami.
  5.7. Przenośnik nr VII
  5.7.1. Szerokość taśmy - 1600 mm
  5.7.2. Podzespoły składowe:
  5.7.2.1. Kompletny wysięgnik (długość ok. 6 m, bęben ogumowany średnicy 800 mm, wraz
  z krążnikami gładkimi w wersji wzmocnionej o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin i przesypem skrętnym prawym regulowanym w dwóch płaszczyznach),
  5.7.2.2. Kompletny napęd 2 x 250 kW, w skład którego wchodzą:
  2.7.2.2.1. dwie jednostki napędowe wyposażone w:
  a) przekładnie typu K1SH 450N o przełożeniu i = 24,375 ( połączenie przekładni z bębnem napędowym za pomocą pierścieni zaciskowych STÜWE usytuowanych od strony zewnętrznej napędu);
  b) silniki elektryczne typu SGPL 355 L-4 250 kW 1000V;
  c) sprzęgła hydrodynamiczne VOITH 562 TVVSC o stałym napełnieniu;
  d) hamulce hydrauliczne tarczowe na każdej jednostce napędowej z zasilaczem hydraulicznym typu AZRH-5.3.;
  e) urządzenie blokady powrotu typu BSD (dla każdej jednostki napędowej);
  5.7.2.2.2. bębny napędowe z okładziną gumowo-ceramiczną o średnicy 1000 mm (wymiar bez okładziny);
  5.7.2.2.3. zamknięty układ chłodzenia jednostek napędowych z wymianą ciepła do wody przepływającej w rurociągu p.poż.
  5.7.2.3. Pętlicowy zasobnik taśmy długości 30 m, z krążnikami gładkimi w wersji wzmocnionej o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin i bębnami ogumowanymi średnicy 800 mm;
  5.7.2.4. Stacja napinająca (składająca się z kołowrotu pomocniczego oraz zespołu napinania hydraulicznego wraz z agregatem zasilającym).
  5.7.2.5. Kompletna stacja zwrotna z zasypem długości minimum 8 m, osłonami, krążnikami nadawowymi pierścieniowymi o trwałości minimum 20 tys. roboczogodzin
  i kompletem zgarniaczy.
  5.7.2.6. Dodatkowy regulowany zasyp przelotowy z kompletem zgarniaczy.
  5.7.2.7. Urządzenie do samoczynnego gaszenia pożarów typu SAGA.
  5.7.3. Wyposażenie elektryczne:
  a) zestaw manewrowego EH-KK-A3, z układem separacyjno – sterowniczym oraz kontrolą przepływu wody;
  b) komplet automatyki taśmowej dla taśmociągu o długości 270 mb, dostosowany do istniejącego układu wizualizacji pracy przenośnika na powierzchnię typu EH – APD;
  c) dokumentacja techniczna zasilania i sterowania przenośnika z opinią właściwej jednostki stwierdzającej zgodność z obowiązującymi przepisami.
  5.8. Wyprawka dla przenośników nr V-VII:
  a) bęben ogumowany  800 mm – szt. 1 (do przenośnika o szerokości taśmy 1400 mm);
  b) bęben ogumowany  800 mm – szt. 1 (do przenośnika o szerokości taśmy 1600 mm);
  c) bęben napędowy dwuczopowy z okładziną gumowo-ceramiczną 1000 mm – 1 szt.
  (do przenośnika o szerokości taśmy 1400 mm);
  d) bęben napędowy jednoczopowy z okładziną gumowo-ceramiczną 1000 mm – 1 szt. (do przenośnika o szerokości taśmy 1600 mm);
  e) zespół czujników progowych do ZNH - 1 kpl.
  f) sprzęgło VOITH 562 TVVSC kompletne – 1 szt.
  g) siłownik do zespołu napinania hydraulicznego – 1 szt.
  h) urządzenie blokady powrotu typu BSD – 1 szt.
  i) koło linowe wózka pętlicy – 1 szt.
  j) komplet rolek prowadzących wózek ;
  k) kompletne zasprzęglenie STÜWE;
  l) tarcza hamulcowa z kompletem szczęk i agregatem zasilającym;
  m) części zamienne do zamkniętego układu chłodzenia (pompa obiegowa z wymiennikiem ciepła) – 1 kpl.
  n) narzędzia do zabudowy i demontażu reduktora na wał bębna – 1 kpl.
  o) aparat wodny DAK-25 - 1 szt.
  p) rezerwowy układ separacyjno – sterowniczy - 1 szt.
  q) separator EH-ST - 1 szt.
  r) czujnik EH-CT - 4 szt.
  s) czujnik EH-CP - 1 szt.
  t) sygnalizator głośnomówiący EH-URO - 2 szt.
  u) urządzenie blokujące EH-WA - 2 szt.
  v) złączka przelotowa EH-ZK1 - 1 szt.
  w) złączka końcowa EK-EK - 1 szt.
  x) przewód EH-APD 60 mb - 2 szt.
  y) przewód EH-APD 10 mb - 2 szt.
  5.9. Gwarancja i serwis przenośników taśmowych nr V-VII:
  a) Okres gwarancji - minimum 24 miesiące od daty uruchomienia u Zamawiającego.
  b) Zapewnienie dostaw części zamiennych i świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę we wszystkie dni tygodnia przez cały okres gwarancji przenośnika
  z dyspozycyjnością 24 godz./ dobę,
  c) Działania serwisowe muszą być podjęte w ciągu 2-ch godzin od powiadomienia,
  a wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów winna nastąpić w ciągu 8 godz. od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego faxem,
  d) Naprawy, remonty podzespołów po upływie okresu gwarancji Wykonawca zabezpieczy odpłatnie w oparciu o odrębną Umowę serwisową,
  5.10. Inne wymagania.
  5.10.1. Wyroby wyposażenia elektrycznego będące przedmiotem zamówienia muszą:
  5.10.1.1. spełniać wymogi obowiązujących przepisów tj.:
  a) Ustawy z dnia 04.02.1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz .U. nr 27 poz.96 wraz
  z późniejszymi zmianami) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
  b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169
  z dnia 2.09.2002 r.),
  c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99 poz.1003 z dnia 1 maja 2004 r.)
  5.10.1.2. wyroby na napięcie do 1 kV powinny:
  • posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
  lub
  • spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. nr 143 poz.1393 z dnia 14 sierpnia 2003 r.) potwierdzone deklaracją zgodności WE.
  5.10.2. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dla każdego przenośnika dostarczy
  a) deklarację zgodności WE,
  b) świadectwo jakości wyrobu,
  c) instrukcję obsługi (w rozumieniu dyrektywy 98/37/EWG i 94/09/EWG- 3 szt.
  d) protokół kontroli ostatecznej (dot. silników),
  e) zaświadczenia fabryczne dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
  f) wykaz części szybkozużywających się,
  g) katalog części zamiennych,
  h) karty gwarancyjne.

VI. Miejsce dostaw
Magazyny Zamawiającego:
- w ZG Janina w Libiążu - przenośniki wchodzące w skład Pakietu I;
- w ZG Sobieski w Jaworznie - przenośniki wchodzące w skład Pakietu II.

VII. Podział zamówienia na części: 2 pakiety
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części/pakietów.

VIII. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

IX. Całkowita wartość lub zakres zamówienia
Wartość zamówienia powyżej 400 000 euro

X. Wymagane wadia

 1. Wadium
  Pakiet I - 180 000 PLN
  Pakiet II - 136 000 PLN
  Pakiet I + Pakiet II - 316 000 PLN
  W przypadku wpłacania wadium na więcej niż jeden pakiet wymaga się, aby wadium składane było na każdy pakiet oddzielnie.
  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
  Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.
 2. Wadium może być wniesione w następujących formach
  a) pieniężnej,
  b) poręczeniach bankowych;
  c) gwarancjach bankowych;
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego
  Bank PEKAO S.A. I O / Jaworzno, nr rachunku: 37 1240 1356 1111 0010 0676 2154, przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pozostałej akceptowanej formie należy składać w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej – pok. nr 6) w godz. 7:00 – 15:00, przed upływem terminu składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu postępowania oraz podać numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
 4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku dopuszczalnych formach, przy czym łączna wysokość wadium nie może być mniejsza, niż kwota określona przez Zamawiającego
 5. Za terminowe wniesienie wadium uważa się
  a) w formie pieniężnej – uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
  b) inne akceptowane formy złożone w oryginale u Zamawiającego w budynku centrali telefonicznej przy ul. Grunwaldzkiej 37 w pokoju nr 6, przed upływem terminu składania ofert.
 6. Nie wniesienie wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy

XI. Główne warunki finansowania i płatności
Zapłata z tytułu realizacji zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Oryginał faktury należy przesłać na adres Zamawiającego.

XII. Forma prawna jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców
Grupa wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia, musi przyjąć formę określoną
w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje
i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe
i techniczne
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy którzy:
A.1. Status prawny - wymagania

 1. Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 9.02.2004r.).
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-2 ustawy.
 3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy.
 6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
 7. Spełniają warunki art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu

A.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagania

 1. Osiągnęli minimalny średnioroczny przychód w ostatnich 3 latach obrotowych w wysokości:
  Pakiet I - minimum 6 000 000,00 PLN
  Pakiet II – minimum 6 000 000,00 PLN
  Pakiet I + Pakiet II – minimum 12 000 000,00 PLN

A.3. Zdolność techniczna - wymagania

 1. Należycie zrealizowali w ostatnich trzech latach tj. w latach 2003, 2004, 2005, zamówienia na dostawy przenośników taśmowych, przy czym wymagane jest zrealizowanie dostaw przenośników taśmowych w każdym roku na łączną wartość netto nie mniejszą niż:
  • Pakiet I - 6.000.000,00 PLN
  • Pakiet II - 6.000.000,00 PLN
  • Pakiet I + Pakiet II - 12.000.000,00 PLN
  oraz załączą do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie (referencje).
 2. Dostarczą przedmiot zamówienia wraz z dokumentami uprawniającymi Zamawiającego do stosowania go w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny,
  w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyły węglowego.
 3. Dostarczą przedmiot zamówienia fabrycznie nowy spełniający warunki techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.

A.4. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Spełnienie w/w warunków udziału Wykonawców w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów dołączonych do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. XIV ppkt. A, A1, B, C wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca nie zostanie zaproszony do dalszego udziału w postępowaniu gdy chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony i tym samym Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIV. WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A. Status prawny – wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

A1. Status prawny- wymagane dokumenty (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

B. Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

 1. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 Ustawy o Rachunkowości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
  W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

C. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

 1. Wykaz dostaw przenośników taśmowych zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat latach, tj. w latach 2003, 2004 i 2005, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, terminów realizacji (miesiąc, rok) i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.
 2. Oświadczenie Wykonawcy, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów uprawniających Zamawiającego do stosowania przedmiotu zamówienia w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, zgodny z wymaganiami technicznymi przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 4. Instrukcje – opis techniczny oraz rysunki złożeniowe i rysunki podstawowych podzespołów poszczególnych przenośników zawierające dane techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia oraz podstawowe wymiary i masy.

XV. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 1. Wymaga się aby każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: złożył dokumenty opisane w pkt XIV.A.(z wyłączeniem punktu 7) lub w pkt XIV.A1.
 2. Dokument opisany w punkcie XIV.A pkt 7 powinien być złożony w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
 3. Dokumenty opisane w punkcie XIV.B. i XIV.C. Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
 4. Druk formularz oferty oraz oświadczenia składane są w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

XVI. Inne informacje

 1. Dokumenty wymienione w pkt. XIV.A, XIV.A1, XIV.B, XIV.C. ogłoszenia należy dołączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kserokopii zawierającej klauzulę „za zgodność z oryginałem” i podpisanej przez wykonawcę zgodnie z reprezentacją.
 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, oświadczenia i informacje Wykonawcy, w formie pisemnej, podpisane zgodnie z reprezentacją, wraz z wymaganymi dokumentami, połączone w jedną całość, należy złożyć w jednym egzemplarzu, w kopercie opisanej następująco: „Negocjacje z ogłoszeniem – Dostawa przenośników taśmowych wraz z zasilaniem elektrycznym i automatyką, bez taśmy
  i trasy”.
 3. Wykonawca wydzieli dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  W takim przypadku w/w dokumenty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) z dopiskiem: „poufne-tylko do wglądu przez komisję przetargową”. W przypadku braku powyższego Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne.
 4. Wszystkie zapisane strony powinny być parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek
  i ponumerowane kolejnymi numerami stron.
 5. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski pod rygorem nieważności.
 6. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

XVII. Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 80 %
Gwarancja – 20 %

XIX. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
do dnia 30.03.2006 r. do godz. 14.00

XX. Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Południowy Koncern Węglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Wydział Zamówień Publicznych (budynek zarządu, II piętro, pok. nr 27).

XXI. Liczba przedsiębiorców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert
Minimum 1 / maksimum 5
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż określona powyżej, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy wykażą się największą udokumentowaną sumą wartości należycie zrealizowanych zamówień na dostawy przenośników taśmowych (referencje) w latach 2003, 2004, 2005.

XXII. Język, w którym należy sporządzać Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL - język polski

XXIII. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert

XXIV. Osoba upoważniona do kontaktów:
mgr Andrzej Pająk - tel. (032) 618 54 31

XXV. DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA: 18.02.2006 r.
(do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Ustawienia plików cookies