26.05.2006

Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

   Sprawa nr 15/2006/RZP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM

(usługa)

 

 

 

 

 

 

 

I.  Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

tel. (032) 618 52 01;   fax. (032) 615 08 62

 

 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia:

Negocjacje z ogłoszeniem  (na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

 

 

III.  Przedmiot zamówienia:

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

„Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z zakładów górniczych

Południowego koncernu węglowego s.a.”

 

 

 

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 90.12.33.00-8

                

IV.  Termin realizacji zamówienia:  21 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

 

 

V.  Opis/ przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i gospodarczym wykorzystaniu odpadów technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” w latach 2006-2008.

Gospodarcze wykorzystanie winno się odbywać zgodnie z przepisami ustawy
„O odpadach” z dn. 27.04.2001 r. Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy       a także zgodnie z ustawą: „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia    20.06.2001 r. Dz.U. nr 62 poz. 627.
W przypadku innego wykorzystania odpadów Wykonawca poniesie dodatkowe opłaty
ekologiczne  za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

Przedmiotem zamówienia będzie odbiór odpadów technologicznych posiadających kod 01 04 12, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.         w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) .

Odbiór odpadów musi odbywać się niezależnie od warunków atmosferycznych, przez 24 godziny na dobę, sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego, uzgadnianych w zamówieniach z tygodniowym wyprzedzeniem.

Odbiór odpadów będzie wykonywany w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
W przypadku konieczności Wykonawca musi zagwarantować odbiór odpadów w dni wolne od pracy na zlecenie Zamawiającego, złożone w formie pisemnej.

Odbiór odpadów będzie odbywał się środkami transportu Wykonawcy.

Rozliczanie ilości wywiezionych odpadów transportem kolejowym odbywać się będzie na podstawie ilości wywiezionych wagonów pomnożonych przez ich średni tonaż ustalony pomiędzy stronami po wykonaniu komisyjnego ważenia potwierdzonego protokołem. Ważenia te winny być wykonywane  minimum 1 raz w miesiącu a do ważeń powinno być użytych co najmniej 5 wagonów ze składu, wybranych losowo.

Rozliczanie ilości wywiezionych odpadów transportem samochodowym, odbywać się będzie na podstawie ilości kursów samochodów pomnożonych przez ich średni tonaż. Średni tonaż samochodu zostanie policzony na podstawie ważeń wykonywanych jeden raz dziennie dla każdego samochodu (suma tonażów samochodu w poszczególnych dniach odbioru, podzielona przez ilość dni w których realizowany był wywóz).

Załadunek odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z produkcji, na podstawione przez Wykonawcę wagony lub samochody.

Niedopuszczalne są przerwy w odbiorze odpadów ze względu na konieczność utrzymania ciągłości cyklu produkcyjnego instalacji wzbogacających.
W przypadku nieciągłości odbioru, Zamawiający zorganizuje na terenie zakładów górniczych awaryjne magazynowanie odpadów do czasu ich wywiezienia.
Maksymalna pojemność miejsc awaryjnego magazynowania odpadów wynosi:
- dla ZG Janina – 4000 ton,
- dla ZG Sobieski – 1000 ton.

W przypadku awaryjnego magazynowania odpadów na terenie Zamawiającego, Wykonawca obniży cenę za odbiór i wykorzystanie odpadów o kwotę 3,40 zł/tonę netto, wynikającą z poniesionych przez Zamawiającego kosztów awaryjnego przewozu, gromadzenia (magazynowania) odpadów oraz ich załadunku na środki transportu.

Jeśli ilość magazynowanych odpadów przekroczy wartości podane w pkt 10,  Wykonawcy naliczane będą dodatkowo kary umowne za zwłokę w odbiorze odpadów zgodnie z zapisami zawartymi                    w projekcie umowy.

Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność i koszty związane z usuwaniem szkód powstałych podczas odbioru, transportu i wykorzystania odpadów oraz skutków ewentualnego naruszenia stanu środowiska od momentu opuszczenia terenu zamawiającego.

Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę osoby sprawującej funkcję stałego koordynatora, z którym odpowiednie służby zakładów górniczych będą miały stały kontakt telefoniczny umożliwiający usuwanie bieżących problemów wynikających z realizacji usługi.

Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów o kodzie 010412 (Dz.U. 62 poz. 627 z 2001 r., Dz. U. 62 poz. 628 z 2001 r., ) z okresem ważności co najmniej do końca trwania umowy ( koniec I kwartału 2008 r.).

Potwierdzone kopie decyzji  na podstawie których Wykonawca będzie realizował usługę zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z ofertą końcową.

Odbiór odpadów będzie odbywał się z dwóch zakładów górniczych:
- Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie,
- Zakładu Górniczego Janina w Libiążu.


Ze względu na różne miejsca usytuowania zakładów (punktów odbioru odpadów ) możliwe jest składanie ofert częściowych obejmujących:

Część 1 – odbiór odpadów z Zakładu Górniczego Sobieski.

Część 2 – odbiór odpadów z Zakładu Górniczego Janina.

Zakresy i wartości w/w części zamówienia zostały określone w załączniku B do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

VI.  Miejsce świadczenia usługi

Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, Zakład Górniczy Janina w Libiążu

 

 

 

VII.  Podział zamówienia na części:      tak

 

 

 

VIII.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 

 

IX.  Całkowita wartość lub zakres zamówienia

Wartość zamówienia powyżej 400 000 euro

 

 

 

X.  Wymagane wadia

Wadium wnoszone przed upływem terminu składania ofert w wysokości.

a) składający ofertę na część 1 : SOBIESKI - 137 500,00 PLN

b) składający ofertę na część 2 : JANINA -  112 500,00 PLN

W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wymaga się, aby wadium składane było na każdą część oddzielnie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto oferty wnoszone przed zawarciem umowy.

2.  Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniężnej,

poręczeniach bankowych;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A.  I  O / Jaworzno, nr rachunku: 37 1240 1356 1111 0010 0676 2154, przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pozostałej akceptowanej formie należy składać w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej – pok. nr 6) w godz. 7:00 – 15:00, przed upływem terminu składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu postępowania oraz podać numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

4.  Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku dopuszczalnych formach, przy czym łączna wysokość wadium nie może być mniejsza, niż kwota określona przez Zamawiającego.

5.   Za terminowe wniesienie wadium uważa się:

w formie pieniężnej – uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,

inne akceptowane formy złożone w oryginale u Zamawiającego w budynku centrali telefonicznej przy ul. Grunwaldzkiej 37 w pokoju nr 6, przed upływem terminu składania ofert.

6.  Nie wniesienie wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

 

 

 

XI.  Główne warunki finansowania i płatności

            Termin płatności faktur z tytułu realizacji zamówienia wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego, w przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

XII.  Forma prawna jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców

Grupa wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia, musi przyjąć formę określoną
w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

XIII.  Warunki uczestnictwa

Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje
i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe
i techniczne

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy którzy:

Status prawny - wymagania

Spełniają warunki art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 9.02.2004r.);

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 pkt 1-2 oraz  art.24 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp

Spełniają warunki art.23 ust. 2 ustawy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się          o udział w postępowaniu.

 

 

 

Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagania

Osiągnęli w latach 2002,2003,2004 lub 2003, 2004, 2005 średni przychód roczny                      w wysokości minimum:

a)         składający ofertę tylko na część 1 : 7 000 000,00 PLN

b)         składający ofertę tylko na część 2 : 6 000 000,00 PLN

c)         składający ofertę na część 1  i na część 2 : 13 000 000,00 PLN  *)

Posiadają środki finansowe (na podstawowym rachunku bankowym) lub zdolność kredytową w wysokości  minimum:

a)         składający ofertę tylko na  część 1: 800 000,00 PLN

b)         składający ofertę tylko na część 2: 700 000,00 PLN

c)         składający ofertę na część 1  i na część 2: 1 500 000,00 PLN   *)

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
wartość minimum:

a)         składający ofertę tylko na  część 1 : 1 000 000,00 PLN

b)         składający ofertę tylko na część 2 : 1 000 000,00 PLN

c)         składający ofertę na część 1  i na część 2 : 2 000 000,00 PLN  *)

 

 

 

Zdolność techniczna - wymagania

W okresie ostatnich 3 lat (tj. w latach 2003-2005)przynajmniej w jednym roku należycie zrealizowali zamówienia na usługi porównywalne do przedmiotu zamówienia w ilości minimum:

-  500 000,00  ton rocznie w przypadku oferty składanej na część 1,

-  250 000,00 ton rocznie w przypadku oferty składanej na część 2,

-  750 000,00 ton rocznie w przypadku oferty składanej na obie części zamówienia.  *)

 

 

 

Posiadają odpowiednie zaplecze techniczne i właściwie zorganizowane służby techniczne do realizacji usług transportowych oraz usług związanych z wykorzystaniem odpadów, dostosowane do przewidywanego zakresu rzeczowego usługi.

Posiadają Koncesje i zezwolenia wymagane do świadczenia przedmiotowych usług.

 

 

 

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Spełnienie w/w warunków udziału Wykonawców w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych we wniosku dokumentów wg formuły „spełnia- nie spełnia”. Wykonawca zostanie wykluczony jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.

 

 

 

*) nie spełnienie warunków finansowych i/lub technicznych w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na część 1 i 2 zamówienia będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu w obu tych częściach zamówienia.

 

 

 

 

 

 

XIV.  WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

 

A. Status prawny - wymagania:

 

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj.:

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień;

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24  ust.2 ustawy Pzp będzie wymagane przy składaniu oferty.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą załączyć dodatkowo oryginalny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich   w postępowaniu i zawarcia umowy        w sprawie zamówienia publicznego;

 

 

 

A1. Status prawny – wymagane dokumenty (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty, wystawione     w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

 

B.  Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty

 

 

 

Kompletne sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 Ustawy o Rachunkowości,           a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami                            o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i  należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych (tj. 2002-2004 lub 2003-2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 

W przypadku nie występowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Wymagana minimalna wartość zgodnie z punktem XIII niniejszego ogłoszenia).

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (Wymagane minimalne ubezpieczenie na wartość zgodnie z punktem XIII niniejszego ogłoszenia)            

 

 

 

C.   Zdolność techniczna – wymagane dokumenty

 

 

 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług podobnych do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości netto, ilości  przetransportowanych odpadów podanych w tonach, dat wykonania i odbiorców (tj. zamawiających będących stroną umowy) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Ponadto zastrzega się, iż do wykazanych usług należy przedłożyć referencje, które muszą zawierać ocenę zrealizowanego zamówienia, nazwę i adres Odbiorcy usługi (tj. zamawiającego będącego stroną umowy), nazwę i adres Wykonawcy, okres realizacji zamówienia, ilość przetransportowanych odpadów podaną w tonach.

 

 

 

      2. Oświadczenie, że Wykonawca posiada w odpowiedniej ilości narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia.

 

 

 

a)Koncesja na prowadzenie przewozów kolejowych, zezwolenie na transport samochodowy odpadów. 

Aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów o kodzie 01 04 12 ( np. pozwolenie Wojewody lub Starosty na wykorzystywanie odpadów pogórniczych, uzgodnienia               z władzami terenowymi odnośnie użytkowania terenów z wykorzystaniem odpadów górniczych ) zgodne z postanowieniami ustawy o odpadach Dz. U. nr 62 poz. 628                 z 2001 r.

 

 

 

XV. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 

 

Wymaga się, aby każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia złożył dokumenty opisane w punkcie XIV A (z wyłączeniem podpunktu 7 ) lub w punkcie XIV A1. Dokument opisany w punkcie XIV A ppkt.7  powinien być złożony w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Dokumenty opisane w punktach XIV B. i XIV C. Wykonawcy składają tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku punktu XIV A,1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednakże:

a) dopuszcza się możliwość wspólnych oświadczeń Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzających, że razem spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające , że spełnia warunek o którym mowa w art.22ust.1pkt4ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

XVI.  Inne informacje

 

 

 

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się tylko ci wykonawcy, którzy złożą w wymaganym terminie stosowny „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” wraz                            z wymaganymi dokumentami.

Wniosek o udział w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, oświadczenia                       i informacje wykonawcy, w formie pisemnej, podpisane zgodnie z reprezentacją, wraz                  z wymaganymi dokumentami, połączone w jedną całość, należy złożyć w jednym egzemplarzu, w kopercie opisanej następująco: „Negocjacje z ogłoszeniem – Odbiór                     i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych pochodzących z Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A..”

Wykonawca wydzieli dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę handlową przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W takim przypadku w/w dokumenty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) z  dopiskiem:  „poufne-tylko do wglądu przez komisję przetargową”.           W przypadku braku powyższego Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone w ofercie są w pełni jawne.

Załączone do Wniosku dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego, pod rygorem uznania dokumentów jako niewiarygodnych i nieważnych.

Kserokopie dokumentów dołączonych do Wniosku muszą być potwierdzone „za zgodność             z oryginałem” przez osobę(-y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, pod rygorem uznania kserokopii jako niewiarygodnej i nieważnej.

Jeżeli uprawnienie do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie wynika wprost z dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do Wniosku oryginalnego dokumentu stosownego pełnomocnictwa.

Wszystkie zapisane strony powinny być parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek               i ponumerowane kolejnymi numerami stron.

 Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrywane.

Jeśli liczba Wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięć (w danym pakiecie), Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie pięciu Wykonawców, którzy wykażą się największą wartością łączną zrealizowanych należycie zamówień podobnych do zakresu przedmiotu zamówienia            w latach 2003, 2004, 2005.

 

 

 

 

 

 

XVII.  Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia

 

 

 

 

 

 

XVIII.  Kryteria wyboru ofert.

Cena  -  100 %   

 

 

 

XIX.  Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

do dnia 27.06.2006 r.  do godz. 14.00

 

 

 

XX.  Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Południowy Koncern Węglowy S.A.

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Wydział Zamówień Publicznych (budynek zarządu, II piętro, pok. nr 27).

 

 

 

 

 

 

XXI.   Liczba przedsiębiorców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 

Minimum  1  /  maksimum  5

 

 

 

 

 

 

XXII.  Język, w którym należy sporządzać Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

PL - język polski

 

 

 

XXIII.  Termin związania ofertą:  60 dni od upływu terminu składania ofert

 

 

 

XXIV.  Osoba upoważniona do kontaktów:

mgr Marcin Nowakowski  -  tel. (032) 618 52 01

 

 

 

 

 

 

XXV.  Data wysłania ogłoszenia:    19.05.2006 r.

(do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik  B

 ogłoszenie o zamówieniu SektorOWYM

Informacje o częściach zamówienia

 

 

 

CZĘŚĆ Nr 1 - odbiór odpadów z Zakładu Górniczego Sobieski.

 

 

 

 

 

 

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

90.12.33.00-8

-  -  -

 

 

 

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) 94020       

           

 

 

 

2) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i gospodarczym wykorzystaniu odpadów technologicznych pochodzących  z Zakładu Górniczego  SOBIESKI w Jaworznie.

3) Zakres lub wartość

 

 

 

odbiór transportem kolejowym odpadów gruboziarnistych (kamień popłuczkowy)
w ilości średnio 60 000 t/m-c (3 000 t/dobę) maksymalnie do 80 000 t/miesiąc
(4 000 t/dobę),
Załadunek na środek transportu wykona Zamawiający na własny koszt.

uzupełniający odbiór transportem samochodowym  odpadów mieszanych (grubo – drobnoziarnistych) w ilości ok. 20 000 t/rok, w partiach po 5 000 ton, okresowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego faktu ich nagromadzenia na terenie Zamawiającego.
Załadunek na środek transportu wykona Wykonawca na własny koszt.

ilość odpadów niezbędnych do odbioru i zagospodarowania będzie korygowana
w okresie trwania umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego.

 

 

 

Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności

od potrzeb Zamawiającego

 

 

 

 

 

 


CZĘŚĆ Nr 2 - odbiór odpadów z Zakładu Górniczego Janina.

 

 

 

1) Nomenklatura

1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

90.12.33.00-8

-  -  -

 

 

 

1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC) 94020       

           

 

 

 

 

 

 

2) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i gospodarczym wykorzystaniu odpadów technologicznych pochodzących z Zakładu Górniczego  JANINA      w Libiążu.

 

 

 

3) Zakres lub wartość

 

 

 

odbiór transportem kolejowym odpadów drobnoziarnistych (mułów popłuczkowych)           w ilości średnio ok. 20 000 t/miesiąc (1 000 t/dobę), maksymalnie do 30 000 t/miesiąc
(1 500 t/dobę).
Załadunek na środek transportu wykona Zamawiający na własny koszt.

uzupełniający odbiór transportem samochodowym odpadów drobnoziarnistych (mułów popłuczkowych) w ilości ok. 30 000 - 50 000 t/rok.
Załadunek na środek transportu wykona Zamawiający na własny koszt.

o potrzebie odbioru samochodami Zamawiający powiadomi Wykonawcę
z odpowiednim wyprzedzeniem.

ilość odpadów niezbędnych do odbioru i zagospodarowania będzie korygowana
w okresie trwania umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego.

ze względu na dużą wilgotność odpadów wynoszącą 40-45% Wykonawca zagwarantuje odpowiednią szczelność wagonów lub samochodów,
w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem dróg transportowych.

 

 

 

Podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową, która może ulec zmianie w zależności

od potrzeb Zamawiającego.

 

Sprawa przeniesiona do archiwum dnia 07.08.2006

 

 

 

 

 

Ustawienia plików cookies