07.03.2006

Sprawa nr 5/2006/RZP

PRZETARG NIEOGRANICZONY
(dostawy)

I. Zamawiający

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
Tel. (032) 618 50 00
fax (032) 616 44 76

II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

III.  Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

„Dostawa paliwa” (olej napędowy, etylina bezołowiowa Pb 95)

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Kod CPV: 23121100-2, 23111200-0

IV. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie: przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

V. Opis/ przedmiot zamówienia

Dostawa do magazynów Zamawiającego w Jaworznie i Libiążu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oleju napędowego i etyliny bezołowiowej Pb 95. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI. Miejsce wykonywania dostaw

Magazyny Zamawiającego w Jaworznie i w Libiążu.

VII. Podział zamówienia na części:   NIE

VIII.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

IX. Całkowita wartość lub zakres zamówienia

Wartość zamówienia powyżej 400 000 euro

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

X. Wymagane wadia

 1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50.000 PLN  
 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
  • pieniężnej,
  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego:
  Bank PEKAO S.A. I O/Jaworzno, nr rachunku: 37 1240 1356 1111 0010 0676 2154, przed upływem terminu składania ofert, natomiast w pozostałej akceptowanej formie należy składać w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 (budynek centrali telefonicznej – pok. nr 6) w godz. 7:00 – 15:00, przed upływem terminu składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przedmiotu postępowania oraz podać numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
 4. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku dopuszczalnych formach, przy czym łączna wysokość wadium nie może być mniejsza, niż kwota określona przez Zamawiającego.
 5. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
  • w formie pieniężnej – uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
  • inne akceptowane formy złożone w oryginale u Zamawiającego w budynku centrali telefonicznej przy ul. Grunwaldzkiej 37 w pokoju nr 6, przed upływem terminu składania ofert.
 6. Nie wniesienie wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 

XI.  Główne warunki finansowania i płatności

Zapłata z tytułu realizacji zamówienia nastąpi na rachunek Wykonawcy w terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Oryginał faktury należy przesłać na adres Zamawiającego.

XII.  Forma prawna jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców

Grupa wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia, musi przyjąć formę określoną w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII.  Warunki uczestnictwa

Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

A1. Status prawny

 1. Spełniają warunki art.22 ust. 1  pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2  oraz ust.2 pkt 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Posiadają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 3 ustawy.
 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
 6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.
 7. Spełniają warunki art. 23 ust. 2 ustawy (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu).
 8. Złożą w wyznaczonym terminie wyłącznie jedną ofertę sporządzoną w języku polskim,wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy”. 
 9. Posiadają koncesję zezwalającą na podjęcie działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, tj. koncesję na dystrybucję i obrót paliwami wraz z potwierdzeniem opłaty koncesyjnej na 2006 r.

A2.  Zdolność ekonomiczna i finansowa

 1. Osiągnęli średnioroczny przychód w ostatnich 3 latach obrotowych w wysokości minimum: 2.000.000 PLN.
 2. Wykażą wysokość posiadanych środków finansowych (na podstawowym rachunku bankowym) lub zdolność kredytową w kwocie minimum: 300 000,00 PLN.
 3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość minimum : 300 000,00 PLN.

A3. Zdolność techniczna

 1. Spełniają wymogi określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Gwarantują dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia.
 3. Zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia na dostawy porównywalne z rodzaju i ilości z przedmiotem zamówienia (paliwa płynne), na wartość netto nie mniejszą niż 4 000 000 PLN.
 4. Oświadczą, że z każdą partią zamówionego asortymentu dostarczą fabryczne świadectwo jakości wyrobu, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.
 5. Dysponują specjalistycznymi środkami do transportu paliw w zakresie niezbędnym do obsługi, Zamawiającego – udokumentowana własność Wykonawcy lub w formie najmu -  potwierdzone umową najmu. Termin ważności umowy najmu nie może być krótszy niż czas związania umowa z Zamawiającym.

A.4.  Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Spełnienie w/w warunków udziału Wykonawców w postępowaniu oceniane będzie na podstawie dostarczonych w ofercie wymaganych dokumentów (zgodnie z pkt. XIV.A.1, XIV.A1.1,  XIV.A2, XIV.A3), według formuły „spełnia / nie spełnia”.
 2. Wykonawca zostanie wykluczony jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony.
 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XIV. WYMAGANE DOKUMENTY

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A1. Status prawny- wymagane dokumenty.

 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), tj.
  • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek   posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zapisem art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Koncesja zezwalająca na podjęcie działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, tj. koncesja na dystrybucję i obrót paliwami wraz z potwierdzeniem opłaty koncesyjnej na 2006 r.

A1.1  Status prawny- wymagane dokumenty (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

A2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty.

 1. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy o rachunkowości, a jeżeli podlega ono  badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią  o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania  sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty,  zysk  oraz zobowiązania  i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.
 2. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

A3. Zdolność techniczna - wymagane dokumenty.

 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ).
 2. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje dotrzymanie jakości wyrobów w okresie realizacji dostaw przedmiotu zamówienia (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ).
 3. Wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat (2003-2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 4. Oświadczenie Wykonawcy, że z każdą partią zamówionego asortymentu dostarczy fabryczne świadectwo jakości wyrobu, kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ).
 5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca dysponuje specjalistycznymi środkami do transportu paliw w zakresie niezbędnym do obsługi Zamawiającego.

XV. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 1. Wymaga się aby każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: złożył dokumenty opisane w pkt  XIV. A1.(z wyłączeniem punktu 7) lub w pkt XIV.A1.1.
 2. Dokument opisany w punkcie XIV.A1 pkt 7 powinien być złożony w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
 3. Dokumenty opisane w punkcie XIV.A2. i XIV.A3. Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
 4. Druk formularz oferty  (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) składane są w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

XVI. Inne informacje

 1. Dostawa wykonywana sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, czas realizacji bieżącego (cząstkowego) zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

XVII. Rodzaj procedury : Otwarta (przetarg nieograniczony)

XVIII. Okresowe ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia

XIX. Kryteria oceny ofert

Cena  -  100 % 

XX. Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dostępna do dnia 24.04.2006 r.

Cena : 20,00     Waluta : PLN

Warunki i sposób płatności

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 (budynek zarządu - II piętro - pok. 27 - Wydział Zamówień Publicznych). Zapłatę za SIWZ można uiścić:

 • w kasie zamawiającego w dni robocze : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11:00-14:00,  środa w godz. 7:30-10:00 i 12:00-14:00;
 • za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

XXI. Termin składania ofert

do dnia 25.04.2006 r.  do godz. 12.00

XXII. Język, w którym należy sporządzać oferty

PL - język polski

XXIII. Minimalny termin związania ofertą: 45 dni od terminu składania ofert

XXIV. Osoba upoważniona do kontaktów

mgr Andrzej Pająk  -  tel. (032) 618 54 31

XXV. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 25.04.2006 r.  Godzina: 13.00

Miejsce: Siedziba Zamawiającego: Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 (budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna)

XXVI.  Data wysłania ogłoszenia:    1.03.2006 r.

do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ustawienia plików cookies